"Simeus-Fombrun" interview February 2004, Miami, Florida